Etoposid

Steht im Zusammenhang mit:
Fußblattwurzel (Podophylli rhizoma)

© Thomas Schöpke