cis-Isoasaron (= ß-Asaron)

Enthalten in:
Kalmus (Calami rhizoma)

© Thomas Schöpke