Chavicol

Enthalten in:
Galgant (Galangae rhizoma)

© Thomas Schöpke