1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-phenyl-3,5-heptandiol

Enthalten in:
Galgant (Galangae rhizoma)

© Thomas Schöpke