(3R,5R)-1-(4-Hydroxyphenyl)-7-phenyl-3,5-heptandiol

Enthalten in:
Galgant (Galangae rhizoma)

© Thomas Schöpke