5-Hydroxy-7-(4-hydroxyphenyl)-1-phenyl-3-heptanon

Enthalten in:
Galgant (Galangae rhizoma)

© Thomas Schöpke